Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja na zakupiony sprzęt: podstawą do zgłaszania reklamacji jest Karta gwarancyjna.

Gwarancja dotyczy całego sprzętu komputerowego, z wyjątkiem baterii do laptopów i zasilaczy. Na zasilacz i Baterie okres gwarancji wynosi 30 dni.

1. Gwarancja obejmuje podstawowe elementy komputera, tj. Płytę główną, procesor, pamięć, dysk twardy, karty graficzne i matrycę, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakupiony sprzęt komputerowy – nie są one objęte gwarancją na oprogramowanie systemowe (Windows).

3. Urządzenie uważa się obciążone wadą produkcyjną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi oraz nie jest możliwa jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z jego wewnętrznych wad.
4. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze stanem komputera i nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tym związanych

5. Wybór sposobu usunięcie wad należy do Grand-Kom, który może rozwiązać problem, naprawiając lub wymieniając element w całości. Wadliwe części stają się własnością Grand-Kom. Grand-Kom ma również prawo zrekompensować konsumentowi za sprzęt poprzez naprawę uszkodzonej części, zespołu lub elementu.

6. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Grand-Kom o wadzie urządzenia niezwłocznie po wykryciu wady, ale nie później niż tydzień po jej wykryciu. Aby spełnić wymagania gwarancyjne, KUPUJĄCY musi dostarczyć: kartę gwarancyjną i szczegółowy opis szkody.

7. Grand-Kom dokona naprawy w ciągu 14 dni roboczych. od daty złożenia reklamacji. Okres ten może zostać przedłużony, jeżeli usunięcie wady wymaga dodatkowej pracy lub użycia komponentów niedostępnych w powyższym czasie, Grand-Kom dołoży wszelkich starań, aby usunąć wadę tak szybko, jak to możliwe.

8. W razie nieskutecznych kolejnych naprawy tego samego urządzenia / Czy podzespołu wchodzącego w skład zestawu komputerowego / Grand-Kom jest zobowiązany do wymiany tego samego lub zbliżonego, lub wyższych parametrów operacyjnych.

9. W przypadku braku opisu szkody Grand-Kom zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty kontrolnej. Koszty związane z testowaniem sprzętu, jeżeli szkody powstałe z winy UŻYTKOWNIKA ponosi sam, a sprzęt jest zwracany bez naprawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzęt działa prawidłowo lub gwarancja nie jest objęta uszkodzeniem.

10. Grand-Kom nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń spowodowane przyczynami innymi niż usterki. Gwarancja nie obejmuje prawa KUPUJĄCEGO do żądania zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia i utratą z powodu utraty danych na dysku twardym;
 Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia kupującemu sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Nieuznania roszczeń gwarancyjnych kupującego przez Grand-Kom może wystąpić w następujących przypadkach.

1. Uszkodzenia mechaniczne i nieprawidłowe działanie sprzętu wynikające z tych uszkodzeń i wywołanych przez nich wad.

2. Uszkodzenia i wady powstałe w transporcie;

3. Eksploatacji urządzenia w warunkach nieodpowiadających warunkom określonych w otrzymanej instrukcji;

4. Uszkodzenia powstałych w wyniku nadmiernej  eksploatacji urządzenia, zaniedbania KUPUJĄCEGO lub jego niewiedzy;

5. Zastosowanie materiałów eksploatacyjnych i konserwantów innych niż zalecane przez producenta;

6. Ingerencja strony trzeciej podlegającej na naprawę, przeróbka lub naruszenie plomb firmowych/ w przypadku dysków twardych, uszkodzenie taśmy aluminiowej, uszczelnienie dysku, uszkodzenie powierzchni dysku oraz uszkodzenie lub pęknięcia na złączach dysk;

7. Wadliwe działanie urządzeń na skutek przypadkowego, niezależnego od warunków eksploatacji / pożaru, wzrostu napięcia w sieci elektrycznej /;

8. Zagubienie karty gwarancyjnej i  lub dokonania zmian osoby trzecie;

9. Nieprawidłowy lub niezgodnego z instrukcją montażu urządzenia.